Tutaj jesteś:

Statut

Stowarzyszenie Lepsza Przyszłość

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsza Przyszłość w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. Siedzibą stowarzyszenia jest Gierałtowice,
ul. Powstańców Śl. 41. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i środki działania

7. Celem Stowarzyszenia jest:
a. Działanie na rzecz rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.
b. Wspieranie placówek oświatowych, opiekuńczych i kulturalnych w przygotowaniu światłych, otwartych i kreatywnych obywateli.
c. Kształtowanie twórczej postawy zawodowej nauczycieli i opiekunów dzieci oraz młodzieży.
d. Pomaganie w rozwoju i samorealizacji osób zdrowych oraz niepełnosprawnych.
e. Podejmowanie inicjatyw służących integracji i rozwojowi społeczności lokalnych.
f. Działanie na rzecz kultury, sztuki i poszanowania tradycji.
g. Inicjowanie i rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami lokalnymi i społeczeństwami.
h. Promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji,
i. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) organizowanie konkursów i wystaw szkolnych,
b) zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,
c) wspieranie finansowe najuboższych uczniów,
d) organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
e) organizację i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci,
f) fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych
g) organizowanie imprez środowiskowych
h) propagowanie idei Stowarzyszenia wśród osób fizycznych i prawnych.
i) współpracę z organami samorządowymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi
oraz organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami wykazującymi zainteresowanie
celami tegoż.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
10. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
11. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a. Złoży deklarację członkowską na piśmie,
b. Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
12. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
14. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
16. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.
17. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
18. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek.
19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
21. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
* z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
* z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
* z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
* na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
22. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

23. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
24. Kadencja władz.
a. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
b. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
25. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
26. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
27. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
28. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
29. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
30. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
31. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie budżetu,
g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h. podejmowanie chwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
32. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
33. Zarząd składa się z 3 osób w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika. Prezesa, wiceprezesa i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.
34. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
35. Do kompetencji Zarządu należą:
a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h. przyjmowanie i skreślanie członków.
36. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
37. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
38. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Zarządu,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
39. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

40. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dotacji i ofiarności publicznej.
41. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
42. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
43. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
44. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

45. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
46. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
47. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.